Zakres działalnościWykonujemy ekspertyzy i opinie środowiskowe

 • Określenie gatunku drzewa.
 • Ogólny opis drzewa (faza rozwojowa, pokrój, kształt korony), wraz z podaniem lokalizacji (GPS), pierśnica/obwód,  wysokość drzewa, rzut i szerokość korony, wysokość kłody, liczba przewodników itp.
 • Określenie wieku drzewa.
 • Ocena żywotności drzewa.
 • Stan fitosanitarny drzew (występowanie chorób, grzybów i szkodników).
 • Ocena statyki drzewa i ryzyka wokół drzewa.
 • Ocena warunków siedliskowych.
 • Opis występujących w obrębie drzew i okapie korony gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów.
 • Ocenacech budowy oraz uszkodzeń drzewa istotnych dla jego stanu i statyki oraz bezpieczeństwa w otoczeniu (np. zbieżność pnia, smukłość drzewa, wiązania rozwidleń korony, obecność zakorka, pęknięcia, ubytki wgłębne, posusz gałęziowy, uschnięte konary, rany otwarte, zalewanie ran, rozkład drewna, obecność dziupli, pasożytów, wycieki, uszkodzenia warstw okrywających, pędy odroślowe, wygonione, stan zdrowotny korzeni i ich rozkład, uszkodzenia liści np. nekrozy, chlorozy i wiele innych).
 • Zalecenia dla dalszych działań wobec drzewa (np. rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych, zabezpieczenia, korekty).
 • Ocena wartości przyrodniczej i krajobrazowej drzewa, alei, zadrzewienia (np. wnioski o ustanowienie pomnika przyrody).

Dla każdego drzewa sporządzamy dokładną dokumentację fotograficzną oraz formularz oceny ryzyka powodowanego przez drzewo (zgodnie z zaleceniami ISA – International Society of Arboriculkture).

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze drzew, zadrzewień oraz terenów inwestycyjnych wykonujemy zespołem naukowców oraz specjalistów, wśród których znajdują się: dendrolodzy, mykolodzy, zoolodzy (ornitofauna, entomofauna, teriofauna itp.), lichenolodzy i floryści.
Pielęgnacja i zabezpieczanie drzew z użyciem arborystycznych technik linowych

 

 • Cięcia formujące.
 • Cięcia sanitarne.
 • Cięcia korygujące i poprawiające statykę.
 • Cięcia techniczne.
 • Zakładanie wiązań elastycznych.
 • Usuwanie jemioły.
 • Praca na drzewach „trudnych” oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską.
Obsługa arborystyczna jednostek samorządu terytorialnego, służb drogowych itp.
 

 

Wspieramy instytucje, urzędy, służby drogowe oraz jednostki samorządowe w gospodarce zielenią przygotowując:

 • specjalistyczne raporty, opracowania oraz dokumentacje w zakresie:
 • opinii na temat stanu zdrowotnego drzew / krzewów / pomników przyrody / całych zadrzewień,
 • inwentaryzacje drzew/krzewów / zadrzewień pod kątem przyrodniczym,
 • określamy zalecenia pielęgnacyjne,
 • pomagamy gospodarować drzewostanem,
 • dokonujemy wyceny zieleni,
 • wspomagamy instytucje na każdym etapie postępowania dotyczącego drzew.

Opracowania projektowe:

 • doradztwo przy pozyskiwaniu środków na prace przy drzewach cennych,
 • studia i analizy przed przygotowaniem projektów,
 • koncepcje zieleni miejskiej,
 • projekt nasadzeń wraz z opracowaniem załączników graficznych,
 • wykonanie nasadzeń,
 • opinia nt. jakości materiału szkółkarskiego.

   

Kompleksowa obsługa inwestycji


Kompleksowa obsługa inwestycji – od przygotowania dokumentacji, aż po realizację.

Oferujemy pełen wachlarz usług od przygotowania dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie niezbędnych zezwoleń i obliczenie kosztów usunięcia drzew, aż po etap realizacji inwestycji.

Wykonujemy inwentaryzacje i waloryzacje drzewostanu występującego na terenie planowanej lub istniejącej inwestycji.

Przygotowujemy podkłady graficzne do celów projektowych z naniesionym drzewostanem. Otrzymane dane prezentowane są  na dowolnym podkładzie kartograficznym, np. na mapie do celów projektowych, ortofotomapie. Dane mogą zostać opracowane również w GIS (System Informacji Geograficznej).

 

Przygotowujemy wnioski oraz obsługujemy procedury postępowania administracyjnego:

 • o wycinkę lub i przesadzenie drzew,
 • o uzgodnienie gospodarki zielenią,
 • o zniszczenie okazów i siedlisk gatunków zasiedlających drzewa,
 • szacowanie wartości drzew przeznaczonych do wycinki (kalkulowanie opłat stanowiących odszkodowanie w ramach planowanej wycinki),
 • pomoc na wszystkich etapach postępowań administracyjnych,
 • przygotowanie projektu  nasadzeń zastępczych.

Zabezpieczamy i nadzorujemy kondycję drzew w procesie inwestycyjnym.

Pielęgnujemy i prowadzimy długoterminowe nasadzenia.

Pomagamy w interpretacji przepisów prawa w zakresie zieleni oraz drzew, a także decyzji organów. 
Specjalistyczna diagnostyka drzew.

Tomografia drzew z wykorzystaniem tomografu sonicznego ArborSonic 3D

Polega na pomiarze czasu rozchodzenia się fali dźwiękowej (uderzeniowej) we wnętrzu drzewa. Do  pomiaru wykorzystywanych  jest wiele czujników, które rozmieszczone są na obwodzie badanego elementu drzewa. Dzięki zastosowaniu metody możliwa staje się ocena lokalizacji i wielkości ubytków i miejsc rozkładu drewna drzewie.  Pomiar wykorzystuje analizę prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej w drewnie. Zastosowanie opisywanej techniki umożliwia wygenerowanie komputerowego obrazu wnętrza badanego organu drzewa, a więc lokalizacji np. ubytków.


TESTY OBCIĄŻENIOWE - TREE STABILITY EVALUATION (TSE)

Badanie obejmuje ocenę stabilności drzew w gruncie oraz ocenę odporności na złamanie pnia. Badania drzew z wykorzystaniem prób obciążeniowych (tensometrycznych) w metodologii wypracowanej przez międzynarodową Grupę Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent TreeExpertGroup - ITEG).


Galeria

Partnerzy

                    PolskiArborysta.pl                   UWM w Olsztynie                     
© PRO-NATURA 2014